مرور برچسب

شرکت استارتاپی ثمر

وضعیت کشاورزان به فلاکت رسیده است!

مجید ضیایی پرور مدیر عامل شرکت استارتاپی ثمربا تشکر و تایید سخنان آقای مطهری ،نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی که در مصاحبه ای گفته بودند: "وضعیت کشاورزان به فلاکت رسیده است ، وزارت جهاد کشاورزی اختیار ندارد و بخشی از اختیارات این…