مرور برچسب

سند تحول بخش کشاورزی

سند تحول بخش کشاورزی کشور تهیه خواهد شد

کاظم خاوازی ، وزیر جهاد کشاورزی گفت: سند تحول بخش کشاورزی کشور با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و تدوین خواهد شد. کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نشست با مدیران بنیاد ملی گندمکاران گفت: سند تحول بخش کشاورزی کشور با همکاری شورای…