مرور برچسب

سندرم مرگ ناگهانی مرغها

سندرم مرگ ناگهانی یا سکته ناگهانی مرغ ها

سندرم مرگ ناگهانی، حدود 5/ 0 تا 5 درصد امکان تلفات در فارم ها دارد که میتوان از این مقدار تلفات کمتر کرد ، مرگ غیر قابل تشخیص که عموما به عنوان سندرم مرگ ناگهانی (sds) نام برده میشود ،متخصصین دلایل مختلفی را برای این عارضه بیان می کنند که…