مرور برچسب

زنبور تریکوگراما

زنبور تریکوگراما گامی به سوی مبارزه بیولوژیک آفات

کنترل یا مبارزه بیولوژیک چیست؟ کنترل یا مبارزه بیولوژیک عبارتست از استفاده از یک عامل بیماریزا یا یک حشره به منظور کاهش خسارت ناشی از یک نوع آفت که زنبور تریکوگراما یکی از مهمترین عوامل کنترل کننده آفات به خصوص پروانه ها به شمار می…