مرور برچسب

زنبور تریکوگراما در باغات انار

زنبور تریکوگراما گامی به سوی مبارزه بیولوژیک آفات

کنترل یا مبارزه بیولوژیک چیست؟ کنترل یا مبارزه بیولوژیک عبارتست از استفاده از یک عامل بیماریزا یا یک حشره به منظور کاهش خسارت ناشی از یک نوع آفت که زنبور تریکوگراما یکی از مهمترین عوامل کنترل کننده آفات به خصوص پروانه ها به شمار می…

آفت کرم گلوگاه انار و راههای پیشگیری آن

کرم گلوگاه انار مهمترین آفت مهم انار درکشورمحسوب می شود و هر ساله اقداماتى در جهت جمع آورى انارهاى باقى مانده در سر درختان انجام مى گرفته است نظر به این که انارهاى باقیمانده از سال قبل برروى درختان مى تواند درگسترش آفت کرم گلوگاه مؤثر…