مرور برچسب

زراعت گندم رقم آذر

اطلاعاتی درباره کاشت و زراعت گندم رقم آذر

با توجه به اهمیت گندم و نقش آن در تغذیه جامعه ، بخش غلات موسسه تحقیقات کشاورزی دیم با تأییدات الهی و تلاش ارزنده پرسنل فنی ایستگاه های دیم ، پس از سالها تلاش و کوشش شبانه روزی ، گندم رقم آذررا اصلاح و معرفی نموده است . وجود شرایط خاص آب…