مرور برچسب

زراعت کدو

کدو و نحوه کاشت آن

کدوها گیاهانی یکساله، یکپایه با ساقه خزنده، طویل و گل های زرد رنگ که انواع خوراکی آن شامل کدو مسمایی،کدو حلوایی و کدوی تنبل هستند.هر کدام از این گونه های کدو در کشورهای مختلف یافت می شوند. کدو جزء گیاهان دگر گشن بوده و توسط حشرات گرده…