مرور برچسب

روش کشت بذر به صورت نواری

انواع روش های کشت گندم

روش های کشت گندم به وسعت و شیب زمین، مقدار آب موجود و مدیریت زارعی بستگی دارد. به طور کلی روش های کشت عبارتست از : روش کشت بذر بر روی پشته های بلند ، روش نواری ، روش خطی یا فارویی ، روش کرتی . روش های کشت گندم 1) روش کشت بذر بر
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )