مرور برچسب

دیازینون

روش تشخیص قابلیت اختلاط سموم کشاورزی با یکدیگر

اختلاط سموم کشاورزی یک مبحث کاملا تخصصی می باشد. این بدین معنی نیست که اختلاط سموم نبایست انجام پذیرد، بلکه می بایست با دقت و آگاهی از تاثیر هر کدام انجام پذیرد. در بحث زیر سعی شده خلاصه ایی از نکات عمومی و مهم تر ارائه گردد منتهی توصیه…