مرور برچسب

دستگاه جوجه کشی

چالشهای جوجه کشی کبک

کسانی که در پرورش کبک و فروش تخم آن فعالیت می‌کنند، حتماً با مسئله جوجه کشی کبک آشنا هستند. هر شخصی بنا بر شرایط خودش از یک روش مخصوصی استفاده می‌کند. جوجه کشی کبک با دستگاه، جوجه کشی کبک در منزل، جوجه کشی کبک در قفس و همچنین جوجه کشی…