مرور برچسب

درمان بیماری آتشک یا باد زدگی

بیماری آتشک یا بادزدگی و راههای پیشگیری و کنترل آن

بیماری آتشک یا بادزدگی یکی از بیماریهای بسیار مهم درختان میوه دانه دارمی باشد. خسارت های این بیماری قابل مقایسه با هیچ یک ازبیماریهای درختان میوه دانه دار نبوده و خسارت وارده بر محصولات باغی در برخی سالها غیرقابل جبران می باشد. بیماری
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )