مرور برچسب

دانه‌های روغنی

دانه‌های روغنی و موانع اجرای طرح خوداتکایی کشور در آن

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در این طرح تامین 70 درصد روغن و 50 درصد کنجاله از طریق افزایش عملکرد تولید و سطح زیر کشت با استفاده از تکنولوژی های روز ظرف ده سال هدفگذاری شده، اما به رغم برنامه ریزی ها به دلیل برخی مشکلات…