مرور برچسب

داغزدگی هندوانه

بوته میری یا مرگ گیاهچه هندوانه

بوته میری یا مرگ گیاهچه هندوانه یا بوته میری فایتوفتورایی که توسط قارچ فایتوفترا ایجاد می شود معمولا در زمین هایی که کشت مکرر هندوانه در چند سال متوالی دارند باعث خسارت می شود. بوته میری یا مرگ گیاهچه هندوانه بیماری بوته میری هندوانه
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )