مرور برچسب

حشره کش ایندوکساکارب (آوانت)

حشره کش ایندوکساکارب (آوانت)

حشره کش ایندوکساکارب (آوانت) یک حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی – گوارشی از گروه سموم اکسادیازین است. این سم برای کنترل آفاتی همچون کرم های قوزه، بید سیب زمینی، پیله خوارها، برگ خوارها ، کرم های سیب و بسیاری از آفات دیگر مورد
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )