مرور برچسب

تولید محصولات دیم

چطور می توان تولید محصولات دیم را تا ۲ برابر افزایش داد؟

یک راهبرد کلیدی در کشت محصولات دیم با هدف کاهش ریسک تولید محصول، تأکید بر سرمایه گذاری روی سامانه های استحصال آب باران برای انجام آبیاری تکمیلی کشت های دیم است.  به گزارش ثمر اقتصادی کم آبی و وقوع خشکسالی های متوالی باعث بروز مشکل…