مرور برچسب

تغذیه و رشد جوجه

چگونه بهترین بهره وری در تغذیه و رشد جوجه ها را داشته باشیم؟

تغذیه و رشد جوجه پس از آن که جوجه از تخم بیرون می آید از طریق دهان شروع می شود و اتفاقا جزو مهمترین دوران اولیه رشد نیز محسوب می شود ، لذا باید در تغذیه و رشد جوجه تغییراتی باید لحاظ گردد که همین امر خود آخرین روزهای هچ و اولین
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )