مرور برچسب

تعاون روستایی

خرید حمایتی حدود 72 تن زعفران توسط سازمان تعاون روستایی در سال 98

سازمان تعاون روستایی ، حسین شیرزاد ، رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گردهمایی ناظرین طرح خرید حمایتی زعفران سال 1398 آخرین گزارش استخراج شده از سامانه آماری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را