مرور برچسب

تاکستان دیم

احداث و نگهداری باغات دیم انگور

آماده‌سازی زمين برای احداث باغات دیم انگور ؛ پس از جمع‌آوری سنگها و حذف علفهاي هرز به‌ منظور افزایش عمق توسعه ریشه و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب، عملیات شخم عمیق و اصلاح بافت خاک از طریق افزودن کودهای حیوانی و مواد آلی انجام میگیرد. …