مرور برچسب

بیماری پوسیدگی غلاف برنج

بیماری پوسیدگی غلاف برنج

بیماری پوسیدگی غلاف برنج (Sheath Rot ) در اثر عوامل مختلف قارچی، باکتریایی و نیز برهمکنش بین ارگانیسمهاي مختلف به وجود می آید این بیماري به طور معمول موجب قهوه اي شـدن یا پوسیدگی غلاف برگ پرچم و تغییر رنگ دانه مـیشـود. بیماری پوسیدگی

انواع بیماری های برنج

برنج ، غذای اصلی ما ایرانیان را تشکیل می دهد. این محصول کشاورزی نیز مانند سایر محصولات دچار بیماری می شود. شالیزار نیز مانند سایر محصولات کشاورزی دچار بیماری های قارچی و باکتریایی شود. به دليل تنوع كشت و كار در زراعت برنج، احتمال
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )