مرور برچسب

بیماری شانکر نکتریا

بیماری شانکر نکتریا درختان و راههای مدیریت و پیشگیری

بیماری شانکر نکتریا موجب خشک شدن درختان جوان و شاخه های درختان مسن می شود. نشانه های این بیماری بیشتر در محل گره ها و زوایای شاخه ها بروز پیدا می کند. این بیماری روی شاخه های جوان به صورت نواحی فرورفته و بیضوی کشیده نمایان می شود.
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )