مرور برچسب

بیماری سوختگی زیره سبز

بیماری سوختگی زیره سبز

بیماری سوختگی زیره سبز توسط قارچی به نام Alternaria burnsii بوجود می آید که عامل اصلی انتقال آن به مزرعه بذر آلوده می باشد ولی بقایای گیاهی آلوده در مزرعه نیز ظاهر می شود . بیماری سوختگی زیره سبز این بیماری سوختگی زیره
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )