مرور برچسب

بیماری سفیدک سطحی گلرنگ

معرفی بیماریهای مهم گلرنگ

بیماریهای مهم گلرنگ که شامل بیماری زنگ ،سفیدک سطحی ،لکه قهوه ای و... هستند میتوانند خسارت های زیاد و جبران ناپذیری به مزرعه وارد میکند. گلرنگ به بیماریهای خاکزی حساس بوده و نبایستی بیش از یکبار طی چهار سال متوالی در یک قطعه زمین کاشته
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )