مرور برچسب

بیماریهای گوسفند

بیماریهای گوسفند ،عوامل و راههای پیشگیری

بیماریهای گوسفند به لحاظ اهمیت کلا به دو دسته تقسیم می شوند ، یکدسته آنهایی هستند که رشد و وزن گیری حیوان را تحت تاثیر قرار می دهند که بعد از مدتی نگهداری و پرورش را غیر اقتصادی می کنند و یک دسته آنهایی هستند که زندگی و حیات آن را تحت…