مرور برچسب

بیماریهای پستان در گوسفند و بز

ورم پستان در گوسفند و بز

ورم پستان یک اصطلاح کلی است که به التهاب غده پستانی ، فارغ از دلیل آن اشاره دارد. ورم پستان بوسیله تغییرات فیزیکی، شیمیایی و به طور معمول باکتریایی در شیر و همچنین تغییرات آسیب شناسی در غده پستانی مشخص می گردد.