مرور برچسب

بذر گواهی شده

روش های ضدعفونی بذر

دلیل ضدعفونی بذر چیست؟ یکی از دلایل ضدعفونی بذر از بین بردن موجودات بیماری‌زای روی سطح و درز و شکاف‌های بذور است. ضد عفونی بذرها با استفاده از سموم قارچکش و سموم غیر سیستمیک می‌تواند تا حدودی بذر و گیاهچه را از خطر آفات و بیماری‌های…

برنامه تامین بذر گندم گواهی شده

رییس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال براساس سیاست کلی معاونت امور زراعت، تامین 65درصد بذر گندم گواهی شده آبی و 40درصد بذر گندم دیم با بذر گواهی‌شده هدف‌گذاری شده است. بر مبنای برنامه ریزی انجام شده، تامین بذر گندم گواهی ‌شده تا…