مرور برچسب

باگاس

تولید کمپوست، ثروتی پنهان در دل گیاه جادویی نیشکر

تولید کمپوست یک روند تدریجی در طبیعت است که به وسیله آن مواد آلی با حضور هوا توسط میکروارگانیسم‌ها و قارچ‌ها تجزیه می‌شوند و حاصل آن کود با ارزشی است که می‌تواند در جا‌های مختلف و حتی در باغچه‌های خانگی مورد استفاده قرار گیرد تا جایی که…