مرور برچسب

باکتری های پوسیدگی سیاه

شناسایی و کنترل بیماری باکتریایی پوسیدگی سیاه کلم

علائم پوسیدگی سیاه اغلب بیش از یک هفته پس از ایجاد آلودگی ظاهر می شود ، در واقع زمانی که نمیتوان اقدام مناسبی برای کنترل آن انجام داد.به سرعت باید گیاهان آلوده را جمع آوری کرده و کمپوست کنید، بیماری میتواند تا دو سال در خاک باقی بماند و از…