مرور برچسب

انواع خاک کشاورزی

انواع خاک کشاورزی و آشنایی با آن ها

انواع خاک کشاورزی انواع خاک کشاورزی وترکیبات آن ها برحسب شرایط ناحیه در مناطق مختلف متفاوت است. مقدار آبی که خاک‌ها می‌توانند به خود جذب کنند در درجه ی اول به اندازه ی دانه های خاک بستگی دارد. به عبارتی هرچه دانه های خاک ریز تر باشد،…