مرور برچسب

افزایش قیمت کودهای شیمیایی

پیشنهادی به کشاورزان برای مدیریت عواقب افزایش قیمت کودهای شیمیایی

در شرایطی که دولت بدون توجه به پیامدهای افزایش قیمت کودهای شیمیایی بر تامین محصولات اساسی کشاورزی و معیشت کشاورزان در شرایط تحریم اقدام کرده است بایست از کشاورزان درخواست کرد که راهکارهای فنی را برای مواجهه با این فشارها به منظور تدوام…