مرور برچسب

آفات و بیماری های نخود

راهنمای کاشت نخود و پرورش آن

نخود ، گیاهی است یک ساله با ساقه ای منشعب استوانه ای و پرزدار، برگهای نخود مرکب، متناوب که حدودا پنج سانتی متر طول دارد و دارای نه تا پانزده جفت برگچه است با یک برگچه در انتها دارد.