مرور برچسب

آفات مهم گیاهان گلخانه ای

عوامل موثر در افزایش تولید محصولات گلخانه ای

یکی از عمده علت‌های بوجود آمدن صنعت گلخانه نیاز روز افزون به محصولات گلخانه ای و در عین حال محدود بودن زمین‌های زراعی و نیروی کار بود ، اما این تمام داستان نیست، کره زمین در دهه‌های اخیر با مشکلی به نام کم آبی مواجه است و این شاید دلیل…

آشنایی با مهمترین آفات و بیماریهای گلخانه ای

گلخانه یا Greenhouse به فضای محدودی اطلاق می‌شود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در سراسر سال داشته باشد ، اما در همین شرایط ایده آل نیز بیماریهای گلخانه ای همیشه با فرصتهای آن در تعارض و جنگ بوده است…