مرور برچسب

آفات مهم پسته ایران

پروانه چوبخوار پسته

پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel یکی از آفات مهم پسته ایران است که در اکثر مناطق پسته خیز کشور وجود دارد. این حشره از راسته بال‌ پولکداران Lepidoptera، خانواده Oinophilidae و زیر خانواده Hieroxestinae می‌باشد. پروانه چوبخوار…