مرور برچسب

آفات برنج

بیماری پوسیدگی طوقه برنج

بیماری پوسیدگی طوقه برنج یک بیماری بذر زاد است و بطور گسترده در برنجکاریهای مناطق حاره و معتدله جهان پراکنده است و به نامهای مختلف با كانا و قدکشیدگی برنج مشهور است. بیماری پوسیدگی طوقه برنج این بیماری از طریق باد یا آبی که حاوی

بیماری سیاهک دروغی برنج

بیماری سیاهک دروغی برنج ناشی از قارچ Ustilaginoidea virens به طور مستقیم عملکرد و کیفیت محصول برنج را تحت تأثیر قرار میدهد.اثر بیماری سیاهک دروغی برنج روی رشد ساقه چه، ریشه چه منجر به کاهش طول و وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه میگردد

نماتد نوک سفیدی برگ برنج

نماتد نوک سفیدی برگ برنج نماتدی بذر زاد بوده و می تواند به مدت چندین سال در بذور برنج زنده بماند. این نماید پراکنش وسیعی در سطح جهان دارد زیرا از طریق بذر به سادگی انتشار می یابد. بیماری نماتد نوک سفیدی برگ برنج این نماتد نه

بیماری پوسیدگی غلاف برنج

بیماری پوسیدگی غلاف برنج (Sheath Rot ) در اثر عوامل مختلف قارچی، باکتریایی و نیز برهمکنش بین ارگانیسمهاي مختلف به وجود می آید این بیماري به طور معمول موجب قهوه اي شـدن یا پوسیدگی غلاف برگ پرچم و تغییر رنگ دانه مـیشـود. بیماری پوسیدگی

بیماری بلاست برنج و چگونگی کنترل آن

بيماري بلاست برنج یکی از مهمترین بیماری‌های برنج در تمامی مناطق برنجکاری جهان است که در صورت وجود شرایط محیطی مناسب این بیماری، سبب بروز اپیدمی و خسارت شدید بر روی ارقام حساس می‌شود. بيماري بلاست برنج بیماری بلاست یا رنگ گردن

آفت کرم ساقه خوار برنج و آشنایی با روش های کنترل آن

آفت کرم ساقه خوار برنج به عنوان یکی از اصلی ترین آفات برنج شناخته شده و به پروانه ای از جنس ماده گفته می‌شود که رنگ آن زرد روشن و قهوه ای روشن می باشد و در صورتی که کرم ساقه خوار به عنوان یکی از آفات برنج از نوع نر باشد رنگش به خاکستری
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )