مرور برچسب

آفات برنج

بیماری بلاست برنج و چگونگی کنترل آن

بيماري بلاست برنج یکی از مهمترین بیماری‌های برنج در تمامی مناطق برنجکاری جهان است که در صورت وجود شرایط محیطی مناسب این بیماری، سبب بروز اپیدمی و خسارت شدید بر روی ارقام حساس می‌شود. بيماري بلاست برنج بیماری بلاست یا رنگ گردن

آفت کرم ساقه خوار برنج و آشنایی با روش های کنترل آن

آفت کرم ساقه خوار برنج به عنوان یکی از اصلی ترین آفات برنج شناخته شده و به پروانه ای از جنس ماده گفته می‌شود که رنگ آن زرد روشن و قهوه ای روشن می باشد و در صورتی که کرم ساقه خوار به عنوان یکی از آفات برنج از نوع نر باشد رنگش به خاکستری

بیماری پوسیدگی غلاف برنج

بیماری پوسیدگی غلاف برنج (Sheath Rot ) در اثر عوامل مختلف قارچی، باکتریایی و نیز برهمکنش بین ارگانیسمهاي مختلف به وجود می آید این بیماري به طور معمول موجب قهوه اي شـدن یا پوسیدگی غلاف برگ پرچم و تغییر رنگ دانه مـیشـود. بیماری پوسیدگی

بیماری سیاهک دروغی برنج

بیماری سیاهک دروغی برنج ناشی از قارچ Ustilaginoidea virens به طور مستقیم عملکرد و کیفیت محصول برنج را تحت تأثیر قرار میدهد.اثر بیماری سیاهک دروغی برنج روی رشد ساقه چه، ریشه چه منجر به کاهش طول و وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه میگردد
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )