مرور برچسب

آبخوان‌داری

“قانون آبخیزداری سدها” تعطیلی قانونی برای زنده‌کردن ۴۰درصد آب مصرفی کشور

"قانون آبخیزداری سدها" علاوه بر اینکه زمینۀ استحصال ۴۰میلیارد مترمکعب آب را فراهم می­‌سازد، از خسارت ۳۰۰۰میلیارد تومان در سال نیز جلوگیری می­‌کند، ولی تاکنون اجرا نشده است.