مبارزه با کرم گلوگاه انار

ابداع محلی شیوه جدید آبیاری زیر سطحی

سیلوی ذرت و تجربه یک کارشناس

پرورش انگور و تکنولوژیهای ژاپنی

هرس انگور در سیستم داربستی

دامپروری با اعمال شاقه

نحوه انجام پیوند تی در انجیر

سیستم شیردوشی Rotary چرخان

حمل ساده بشکه های سنگین مایعات

پیوند در انگور

برگزاری فستیوال‌های ارزیابی تیپ و نژاد و نتاج برتر

بستن ترک تنه درخت قدیمی

حمام ضد انگل گوسفند

 

نمایش مشخصات عمومی