برنامه غذایی و کود دهی صحیح گوجه فرنگی

0

کود دهی صحیح گوجه فرنگی به دلیل اینکه این گیاه برای رشد و بهره وری بهتر و همچنین تولید میوه به میزان کافی به عناصر غذایی نیاز دارد. به ویژه کلسیم، پتاسیم و ازت عناصر غذایی مهمی هستند.

اهمیت کود دهی صحیح گوجه فرنگی

عدم تامین این عناصر غذایی به مقدار کافی موجب ضعیف شدن بوته ها و کاهش کیفیت میوه گوجه فرنگی می شوند.

کود دهی صحیح گوجه فرنگی

برنامه غذایی و کود دهی صحیح گوجه فرنگی

نیاز به فسفر

گوجه فرنگی به فسفر برای تولید گل و میوه و ریشه زایی نیاز دارد. مصرف بیش از اندازه فسفر موجب تولید گل به تعداد خیلی زیاد می شود که بوته گوجه فرنگی اگر به اندازه کافی شاخ و برگ نداشته باشد گل های تولید شده دچار ریزش می شوند.

نقش ازت

گوجه فرنگی برای تولید شاخه و برگ به عنصر ازت نیاز دارد.بوته های گوجه فرنگی ازت مورد نیاز خود را از طریق مواد آلی خاک و کودهای شیمیایی مانند اوره و نیترات کلسیم بدست می آورند.

مصرف کود ازته به مقدار خیلی زیاد سبب رشد بیش از حد شاخه و برگ ها شده و رسیدن میوه را به تاخیر می اندازد و به تعداد کم میوه روی بوته های گوجه فرنگی تشکیل می گردد.

نیاز قبل از قبل از نشا کردن کردن گیاهچه های گوجه فرنگی

قبل از نشا کردن کردن گیاهچه های گوجه فرنگی بر اساس آزمون خاک، همه کود فسفره توصیه شده و مقداری کودهای پتاسیم و ازت را به خاک داده و با خاک مخلوط می کنند.

پس از نشاکاری، چون تمام نیاز غذایی بوته های گوجه فرنگی به ویژه ازت و پتاسیم در طول فصل رویش از طریق کوددهی قبل از کاشت تامین نمی شود.

کود ازته مورد نیاز زراعت گوجه فرنگی در چند نوبت به صورت سرک داده می شود.

کود سرک

اولین نوبت کود سرک اوره یا کودهای ازته دیگر در زمان مشاهده اولین میوه های تشکیل شده روی بوته ها می باشد.

نوبت دوم کود سرک دو هفته بعد از چین اول میوه های رسیده است. نوبت سوم یک ماه بعد از نوبت دوم می باشد.

کود سرک را بعد از مصرف با خاک سطحی مخلوط می شود و سپس در صورت عدم بارندگی، آبیاری انجام می گردد.

در برخی حالات ممکن است بوته ها به کود سرک حدود یک یا دو هفته بعد از نشاکاری نیاز داشته باشد و یا بوته ها در زمان نشان دادن گل های زرد به کود سرک ازت نیاز پیدا می کنند.

در زمان نشا کردن گیاهچه های گوجه فرنگی، کودهای آغازگر را با خاک چاله های محل نشا با کود تجارتی با فرمول مناسب  و کود کمپوست غنی شده مخلوط گردد و یا در شیارهایی به فاصله ۷ تا ۱۰ سانتیمتر از محل نشا از این کودها استفاده شود.

مطالب مرتبط:

دمای مناسب برای پرورش گوجه فرنگی و تولید بهینه

عارضه لکه قرمز برگ آلو و گوجه

کود کمپوست غنی شده

از کود کمپوست غنی شده به همراه کود ازته به صورت سرک در نوبت های مشخص شده مصرف نمود.

به فاصله زمانی هر ۳-۴ هفته می توان از کود کمپوست غنی شده در پیرامون بوته های گوجه فرنگی استفاده نمود.

بوته ها با گرم شدن هوا سریع تر رشد می کنند. با افزایش سرعت رشد گیاه نیاز آنها به عناصر غذایی بیشتر می شود و کود کمپوست شده می تواند عناصر غذایی مورد نیاز آنها را تامین کند.

کود آلی کمپوست شده فعالیت بیولوژیکی خاک محیط ریشه را افزایش داده و در نتیجه مواد غذایی بیشتری در اختیار گیاه قرار می دهند.

هنگام نشا کردن گیاهچه های گوجه فرنگی، آنها را با آب دارای مواد طبیعی و عصاره جلبک دریایی آبیاری می کنند.

عناصر فسفر و پتاسیم از طریق سیستم آبیاری قطره ای مصرف نمی شوند ولی کود ازت مانند اوره را می توان از طریق سیستم آبیاری قطره ای در اختیار گیاه قرار داد.

بر اساس عرض بستر کشت و وسعت گسترش ریشه ها و حجم آبی که در آبیاری مصرف می شود می توان به طور هفتگی از کود ازته در آبیاری قطره ای استفاده نمود.

هرچه توزیع آب در محیط ریشه یکنواخت تر باشد کود به مقدار متعادل به همه بوته های گوجه فرنگی خواهد رسید.

هر نوع ناهماهنگی در توزیع آب آبیاری بین بوته ها موجب غیر یکنواختی در رشد بوته های گوجه فرنگی می شود.

شما میتوانید انواع بذر گوجه فرنگی را از فروشگاه اینترنتی شاپ ثمر خریداری کنید.

محلول پاشی کودهای معدنی و طبیعی

تغذیه بوته های گوجه فرنگی از طریق برگ ها نیز انجام می شود. محلول پاشی کودهای معدنی و طبیعی بر روی شاخه و برگ بوته ها موجب کامل شدن نیاز غذایی گیاه می شود.

در محلول پاشی باید سعی نمود تمام سطوح گیاه و بخصوص برگ ها را خیس نمود.

محلول پاشی در چند  نوبت با غلضت های کمتر بهتر از یک یا دو بار محلول پاشی با غلضت زیاد می باشد.

محلول پاشی از زمان تولید دو یا سه برگ واقعی شروع می شود و به فاصله ۱۴-۲۱ روز مرتب تکرار می گردد و زمان های مهم محلول پاشی مراحل قبل از گلدهی و تشکیل اولین میوه می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )