شرایط کاشت و داشت گیاه لوبیا چیتی

0

گیاه لوبیا چیتی با نام علمی phaseolus vulgaris گیاهی است که به آب و هوای گرم نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین منابع تامین پروتئین، فیبر و مواد معدنی برای جمعیت در حال رشد جهان می‌باشد.

گیاه لوبیا چیتی

ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻳﻜﻲ از مهم‌ترین ﺣﺒﻮﺑﺎت در ﺟﻬﺎن و اﻳـﺮان ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲﺷـﻮد و مهم‌ترین ﻣﻨﺒـﻊ ﺗﻐﺬﻳـﻪای، ﻛـﺎﻟﺮی، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻓﻴﺒﺮ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن در ﺗﻨﺎوب ﺑﺎ ﻏﻼت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در سال‌های اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺳـﻄﺢ زﻳـﺮ ﻛﺸـﺖ این محصول در حال افزایش است. در ﺑﻴﻦ ﻟﮕﻮمﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف داﻧﻪای دارﻧﺪ، ﻟﻮﺑﻴﺎ دوﻣﻴﻦ رﺗﺒﻪ را در ﺟﻬﺎن ﺑﻌـﺪ از سویا دارد.

گیاه لوبیا چیتی

خاک مناسب کاشت

همه انواع لوبیا خاک‌های ﻟﻮﻣﻲ و ﻟﻮﻣﻲ، رﺳﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻲﺑﺎشد. ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻟﻮﺑﻴـﺎ در ﺧﺎک‌های ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﺑﻴﺎری دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺸﻮد، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻠﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺎک روﺑـﺮو ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﻮاﻧﻪزﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪی روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﻮﺑﻴـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ محصولات حساس به شوری است و حداکثر تا ۲ دسی زیمنس را تحمل می‌کند. pH یا اسیدیته مناسب برای کشت ۶ تا ۷ می‌باشد.

 تاریخ کشت

تارﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب شود ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺴﺎس رﺷﺪ آن ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻞدﻫﻲ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ و ﺧﺸﻜﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن همزمان ﻧﺸﻮد و از ﻃﺮﻓﻲ رﺳﻴﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎی ﭘﺎﺋﻴﺰه ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻜﻨﺪ. ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻟﻮﺑﻴﺎﻛﺎری ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ از اواﻳﻞ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﻴﺮﻣﺎه در مناطق غربی و در مناطق مرکزی ۴ تا ۱۵ خرداد انجام می‌شود.

شما میتوانید انواع بذر لوبیا و کود مورد نیاز خود را از فروشگاه اینترنتی شاپ ثمر خریداری کنید.

روشهای کاشت گیاه لوبیا چیتی در ایران

۱ – خشکه کاری دست پاش

۲-روش خشکه کاری و جوی و پشته

۳ – هیرم کاری و دست نشان

 4 – هیرم کاری و کشت مکانیزه

تراکم و میزان بذر مورد نیاز کاشت لوبیا چیتی

فاصله کشت مناسب ۵۰ سانتی‌متر و فاصله بین بوته‌ها متوسط ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر است. عمق کشت مناسب هم ۵ تا ۸ سانتی‌متر می‌باشد.

میزان کود مورد نیاز کاشت لوبیا چیتی

میزان دقیق کود با انجام آزمایش خاک یا برگ محاسبه می‌شود. کود فسفر به دلیل نقش مهمی که در تشکیل گل و دانه دارد بسیار در تولید لوبیا مهم است، اﮔﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎک ﻛﻤﺘﺮ از ۵ میلی‌گرم در کیلوگرم باشد به میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تریپل نیاز دارد. اگر بین ۵ تا ۱۰ باشد میزان ۱۰۰ کیلو سوپر فسفات تریپل و اگر بین ۱۰ تا ۱۵ باشد باید ۵۰ کیلوگرم در هکتار استفاده شود.

اگر میزان پتاسیم خاک کمتر از ۱۵۰ میلی‌گرم در کیلوگرم باشد۱۸۰ کیلوگرم کود سولفات پتاس در هکتار، اگر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌گرم باشد ۱۰۰ یکیلوگرم و اگر بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی‌گرم باشد ۵۰ کیلوگرم سولفات پتاس نیاز دارد.

سایر مطالب :

راهنمای کاشت نخود و پرورش آن

یماریهای لوبیا و آشنایی با مهمترین آن ها

توصیه عمومی

کود اوره ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار، کود فسفاته ۱۰۰ تا ۱۵۰ و کود پتاسه ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار در صورتی که آزمایش خاک انجام نشده باشد. اگر از کود کامل استفاده می‌کنید:

کودکامل ماکرو به میزان ۲۰۰  کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت

سولفات روی ۴۰ کیلوگرم در هکتار

سولفات منگنز ۲۰ کیلوگرم در هکتار

کود میکرو کامل با غلظت ۳ در هزار به صورت محلول پاشی (۳ کیلو در هکتار).

آبیاری مورد نیاز برای کاشت لوبیا چیتی

ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎک و شرایط آب و هوایی دارد. در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎک و ﺗﺒﺨﻴﺮ بیشتر نسبت به خاک‌های نیمه سنگین نیاز آبی بیشتر است. فاصله آبیاری در خاک‌های سبک ۳ تا ۴ روز و در خاک‌های سنگین‌تر ۵ تا ۸ روز می‌باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )