آفت سوسک باقلا و راه های مبارزه با آن

0

آفت سوسک باقلا در تمام نقاط باقلا کاری کشور مشاهده می شود ودر سالهای طغیان خسارت قابل ملاحظه ای وارد می آورد. این حشره علاوه بر باقلا ممکن است به لوبیا ونخود فرنگی نیز حمله کند.

آفت سوسک باقلا

آفت سوسک باقلا درتمام نقاط باقلا کاری ایران وبیشتر نقاط جهان انتشار داشته ودرساله ای طغیان خسارات قابل ملاحظه ای به بار می آورد. این حشره علاوه بر باقلا ممکن است به لوبیا وواریته های نخود فرنگی نیزحمله کند.

آفت سوسک باقلا

زیست شناسی

این حشره در سال فقط یک نسل دارد وزمستان را بصورت حشره ی کامل درداخل دانه ی باقلا ویا درانبارها می گذراند .ودر بهارسال بعد به مزارع پرواز می کند. حشره ی ماده پس ازجفت گیری تخم های خود را به طور مجزا ودرروی غلاف باقلا قرار میدهد.

طرز خسارت

تخم هاپس از ۱۰تا۱۲ روز تفریخ ولارو کوچکی از آنها خارج و داخل غلاف باقلا وسپس داخل  دانه های باقلا می شود این حشره برعکس سوسک نخودفرنگی وعدس درهردانه ی باقلا ۲تا۳لارو وندرتا تا ۵لارو را می تواند جا دهد دوره ی لاروی ۲تا۳شماه به طول می انجامد وسپس تبدیل به شفیره می شود و۱تا۲هفته بعد حشره ی کامل خارج می شود.

مناطق انتشار

درتمام مناطق باقلا کاری کشور کم و بیش مشاهده می شود.

سایر مطالب:

گیاه باقلا ،آشنایی با کاشت ،داشت و برداشت آن
بیماری زنگ باقلا
آفات باقلا و راه های مبارزه با آن ها

مبارزه با آفت سوسک باقلا

برای مبارزه علیه این آفت بایستی مزرعه ی باقلا رادر موقع به گل رفتن بوته ها با یکی از سموم حشره کش مناسب(دیازینون،فوزالن۱لیتر در هکتار)سمپاشی نمود. اما درقدیم از ددت وسموم کلره ی دیگری برای این منظوراستفاده می شده است .ولی امروزه مصرف این قبیل سموم ممنوع شده است .

 لازم است پس از برداشت بوته های باقلا را جمع آوری ومنهدم کرد وعلاوه براین زمین راشخم نمود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )