بیماری ساق سیاه بادمجان و کنترل آن

0

بیماری ساق سیاه بادمجان درمحل آلودگی ابتدا لکه ای به رنگ قهوه ای تیره و یا سیاه پدیدار می گردد که به تدریج به  طرف بالا و پائین و اطراف محل آلودگی پیشروی می کند.

بیماری ساق سیاه بادمجان

درمحل آلودگی ابتدا لکه ای به رنگ قهوه ای تیره و یا سیاه پدیدار می گردد که به تدریج به  طرف بالا و پائین و اطراف محل آلودگی پیشروی می کند. پس از چندی عامل بیماری به بافت های مجاور لکه نفوذ کرده و مانع جریان شیره های گیاه می گردد. عضو مورد حمله پژمرده و خشک می گردد.

گاهی اوقات درمحل آلودگی، زخم و حالت پوسیدگی نیزمشاهده می گردد. درهرصورت اگر شاخه ای آلوده گردد همان قسمت و اگرساقه اصلی و یا طوقه مورد حمله قرارگیرد  تمامی بوته خشک می گردد . 

بیماری ساق سیاه بادمجان

علایم بیماری ساق سیاه بادمجان

 • در محل آلودگی بر روی برگ و ساقه ابـتدا لکه ای به رنگ قهوه ای تیره و یا سیاه پـدیدار می گردد که به تدریج به طـرف بالا و پایین و اطراف محل آلـودگی پیشروی می کند. پس از چندی عـامل بیماری به بـافت های مجـاور لکه نفوذ کرده و مـانع جریان شیره های گیاه می گردد.
 • عضو مورد حمله پژمرده و خشک می گردد.
 • گاهی اوقات در محل آلودگی زخم و حالت پوسیدگی نیز مشاهده می گردد.
 • در هـر صورت اگر شاخـه ای آلوده گردد همان قسمت و اگر سـاقه اصـلی یا طـوقه مورد حـمله قرار گـیرد تـمام بوته خشک می گردد.
 • آلـودگی می تواند بر روی میوه ها نیز توسـعه یـابد که مـوجب ایجـاد لکه های تیـره بر روی میوه هـمانند سـاقه و برگ ها می شود.
 • اغلـب میوه ها چروکیـده و خشک می شوند ولی به گیاه متـصل اند و نمـی ریزند.

عامل بیماری ساق سیاه بادمجان

عامل بیماری alon capsici Leonian بالا، که از خانه ده راسته Peronosporales می باشد.

با این وجود عامل بیماری دارای رنسا سریع و حاشیه ای یکنواخت و کمی پرز داراست و ریسه های جوان کم و بیش عرض یکنواخت دارند ولی بمرور برجستگی ها و به عبارت دیگر آماس های کمی روی آن ها وجود  می آید.

چرخه بیماری ساق سیاه بادمجان

عامل بیماری در خاک و در بستر بذر وجود داشته و توسط آبیاری و وسائل کشاورزی به نقاط مختلف مزرعه جابجا می شود. اسپورهای عامل بیماری توسط قطرات باران از خاک به میوه ها و شاخ و برگ انتقال می یابد. در محیط کشت CMA دمای کمینه ۱۱، بهینه ۳۰ و بیشینه نزدیک به ۳۵ درجه سانتیگراد می باشد. 

سایر مطالب:


کنترل و مدیریت بیماری ساق سیاه بادمجان

کنترل ارگانیک

باکتری Burkholderia cepacia (MPC-7) دارای اثر آنتاگونیستی در برابر بیماری سوختگی فیتوفتورایی می باشد.

کنترل شیمیایی

اسپری ترکیبات حاوی مفنوکسام در هنگام کاشت و سپس کاربرد قارچ کش حاوی مس دو هفته پس از آن به عنوان مکمل می تواند از آلودگی گیاه به بیماری سوختگی فیتوفتورایی در فاز رویشی جلوگیری کند. مفنوکسام همچنین می تواند در سیستم های آبیاری قطره ای مورد استفاده قرار گیرد تا در صورت مشاهده علائم بیماری، خسارت به میوه ها را محدود کند.

اقدامات پیشگیرانه

 • در صورت امکان pH خاک را بررسی کرده و با آهک تنظیم کنید.
 • هنگام آماده سازی مزرعه، کود حیوانی را به خاک اضافه کنید.
 • واریته های مقاوم یا متحمل را در صورت موجود بودن در منطقه خود کشت کنید.
 • فشردگی خاک را با اجتناب از آبیاری زیاد، کاهش دهید.
 • برای زهکشی مطلوب از پشته های برجسته استفاده کنید.
 • از مالچ پلاستیکی برای ثابت نگه داشتن رطوبت خاک استفاده کنید.
 • علف های هرز و سایر میزبان های جایگزین را در داخل و اطراف مزرعه حذف کنید.
 • از برنامه کوددهی متعادل استفاده کنید و برای مصرف کود نیتروژن آن را تقسیط کنید.
 • هنگام صبح آبیاری کنید تا گیاهان در طول روز خشک شوند.
 • رعایت بهداشت مزرعه بهداشت از طریق کیفیت آب، لباس و تجهیزات.
 • اجرای تناوب ۲ تا ۳ ساله با گیاهان غیرحساس.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )