مزایای هرس باردهی پسته

0

هرس باردهی پسته کلیه عملیاتی که باعث قطع کامل و یا جزئی شاخه، ریشه، پوست، برگ، گل یا میوه می شود، هرس باردهی می گویند. هدف از انجام این هرس تحت تاثیر قرار دادن و هدایت نحوه رشد و باروری گیاه می باشد.

هرس باردهی پسته

 اصول موفقیت هرس درختان بارور پسته بر اساس شناخت کامل از چگونگی رشد رویشی و شناخت دقیق کیفیت و عادت باردهی درختان استوار است.

جهت درک بهتر موضوع و لزوم انجام هرس باردهی و در ادامه مشکلات فیزیولوژی درختان پسته در دوران بلوغ ذکر می گردد تا انجام هرس باردهی مناسب، جوابگوی نیاز درخت باشد و بتواند ضمن تولید محصول یکنواخت، افزایش کمی و کیفی محصول را نیز بدنبال داشته باشد.

هرس باردهی پسته

فواید هرس باردهی پسته :

هرس درختان بارور دارای مزایای فراوانی میباشد که مهمترین آنها عبارتند از:

 • حذف شاخه های خشک ، مزاحم ، آفت زده ، مریض و شکسته جهت حفظ و تامین سلامتی گیاه.
 • ایجاد شرایط مناسب جهت ورود نور و هوا به درون تاج درخت و خلوت کردن قسمت های متراکم در مرکز درخت جهت تولید محصول بیشتر و مرغوب تر.
 • ایجاد تعادل مناسب بین قسمت هوایی و زیرزمینی (ریشه) گیاه
 • جوان کردن درختان مسن از طریق حذف شاخه های پیر و مسن و وادار کردن درخت به تولید شاخه های جدید
 • تنظیم گلدهی و ایجاد تعادل بین رشد رویشی و میزان تولید محصول
 • محدود کردن رشد و کوتاه کردن ارتفاع درخت جهت تسهیل عملیات سمپاشی ، برداشت و…
 • هدف از انجام هرس درختان بارور پسته:
 • تولید و حفظ شاخه های میوه دهنده
 • کمک به رشد گیاهی و تولید میوه

روشهای هرس درختان بارور پسته:

معمولا در هرس پسته دو روش بکار گرفته می شود:

 1. هرس سربرداری
 2. هرس تنک شاخه (بیخ بر کردن)

سایر مطالب:

پیشگیری از ریزش برگ درختان پسته در فصل گرما

گموز پسته یا پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه

آفت پروانه چوبخوار پسته یا آفت کرمانیا

هرس سربرداری (Heading back) : 

سربرداری عبارت است از قطع قسمتی از سر یا انتهای فوقانی بازو ، شاخه و سرشاخه های درخت که در این حالت شاخه یا سرشاخه و بازو از زیر محل بریدگی تحریک می شود و رشد جوانه های جانبی زیر محل برش را تشدید می نماید.

در این روش هدف اصلی جلوگیری از رشد رویشی بیش از حد جوانه انتهایی و تقویت رشد جوانه های جانبی است.

سربرداری شاخه باعث افزایش شاخه های جانبی، افزایش سطح میوه دهی و کاهش ارتفاع درخت شده که همه بر روی تشکیل جوانه گل تاثیر مثبت دارند ( ,.Ferguson et al 2005). سربرداری درختان بایستی در فصل خواب و بر حسب نوع رقم و شرایط آب و خاک با شدت های متفاوتی انجام گیرد.

هرس تنک شاخه (Thinning out) :

این روش عبارت است از بیخ بر کردن شاخه از انتهای تحتانی، این روش اولا برای تسهیل نفوذ نور خورشید و جلوگیری از ایجاد سایه در درخت، تسریع در رشد شاخه های مثمره مرکزی و تولید میوه انجام می شود. ثانیا برای محدود کردن رشد عرضی درخت در بین ردیف ها جهت تسهیل تردد وسایل و ادوات کشاورزی، انجام می گیرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )