کوددهی آفتابگردان

0

کوددهی آفتابگردان هم باید مانند دیگر گیاهان، خاک آن را برای کوددهی آزمایش کنید. ازت و فسفر بیشتر از دیگر عناصر برای آفتابگردان لازم است. پتاسیم برای تقویت ساقه و دیگر قسمت های آفتابگردان می باشد. کود ازت باعث افزایش پروتئین موجود در دانه ها و کم شدن درصد روغن آن می شود.

کوددهی آفتابگردان

آفتابگردان گیاهی دارای رشد سریع و عملکرد روغن زیاد می باشد. بنابراین طبیعی است که این گیاه مقدار فراوانی عناصر غذایی از محیط جذب نماید.

علاوه براین پایین بودن شاخص برداشت آفتابگردان، به عبارت دیگر پایین بودن نسبت وزن بذر تولید شده به کل وزن این گیاه که اغلب یک سوم است، نشان داد که آفتابگردان در تبدیل مواد غذایی گیاهی به نحو مؤثری عمل نمی کند.

کوددهی آفتاب گردان

میزان کوددهی آفتابگردان :

به طور کلی جهت تولید دو تن بذر، ۳/۲ تن کاه و ۸/۰ تن ریشه در هر هکتار مزرعه آفتابگردان، حدود ۸۲ کیلوگرم نیتروژن، ۱۳ کیلو گرم فسفر ( ۰۵, P)، ۶۰ کیلو گرم پتاسیم (۰ ,K)، ۹/۴ کیلوگرم گوگرد، ۳۷ کیلوگرم کلسیم، ۲۲ کیلو گرم منیزیم و ۷/۲ کیلوگرم عناصر کم مصرف از خاک جذب می شود.

نکات استفاده از کود نیتروژنه:

اضافه کردن نیتروژن به خاک باعث افزایش شاخص سطح برگ آفتابگردان شده و با عملکرد بذر آن رابطه مستقیمی دارد. کود نیتروژنه باعث افزایش تعداد بذر در طبق و درصد روغن دانه می شود. افزایش کود نیتروژنه به خاک باعث افزایش درصد پروتئین دانه خواهدشد.

قابل توجه است که دادن بیش از حد کود نیتروژنه به خاک دارای اثرات منفی روی درصد روغن بذر می باشد. به نظر می رسد اضافه کردن حدود ۱۰۰ کیلوگرم کود نیتروژنه در هر هکتار به خاک نتایج مطلوبی در پی داشته باشد.

نحوه استفاده از کود نیتروژنه:

در زراعت آفتابگردان کود نیتروژنه را در سه مرحله کاشت (۵۰ درصد)، ۲۵ روز پس از کاشت یا ظهور طبق ها (۲۵ درصد) و ۴۵ روز بعد از کاشت یا مرحله گل دهی (۲۵ درصد) به خاک اضافه می کنند. توصیه شده است کود را در فاصله ۱۰- ۵ سانتی متری بالاتر و یا پایین تر و در طرفین بذر قرار داد.

میزان مصرف کود فسفر:

فسفر باعث افزایش درصد روغن بذر می گردد بنابراین کاربرد حدود ۵۰ کیلوگرم در هکتار( ۰۵ ,P) به مزرعه آفتابگردان توصیه می شود.

میزان استفاده از کود پتاسه:

در خاک های با کمبود پتاسیم، مصرف پتاس باعث زیادشدن درصد روغن بذر و افزایش تعداد بذر در هر طبق خواهد گردید.
بنابراین بسته به وضعیت پتاسیم در خاک حدود ۵۰-۴۰ کیلو گرم پتاسیم (۰,K) در هکتار به خاک اضافه می گردد.

سایر مطالب:

گل آفتاب گردان ،خصوصیات و پرورش آن

کاشت و پرورش گل آفتابگردان

استفاده از کود گوگرد دار:

نتایج آزمایشات نشان دهنده آن است که در خاک های دارای کمبود گوگرد، اضافه کردن حدود ۲۵ کیلوگرم در هکتار گوگرد باعث افزایش درصد روغن بذر، تعداد بذر در هر طبق، وزن هر بذر و طبیعتا عملکرد دانه و روغن در هکتار خواهد شد.

قابل توجه است که بین نیتروژن و گوگرد اثرات متقابل مثبتی وجود دارد. در بین عناصر کم مصرف، آهن منگنز و مولیبدن در افزایش کمیت و کیفیت بذر آفتابگردان مؤثر می باشند.

محلول پاشی طبق ها با ترکیبات حاوی بر باعث افزایش درصد پر شدن دانه ها، درصد روغن بذر و عملکرد دانه خواهد گردید. کمبود بر قبل از گلدهی و در حین آن باعث ناقص شدن طبق های گل شده و ممکن است باعث ضعیف شدن ساقه پشت طبق و شکسته شدن آن شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )