درباره آفت کرم بلال ذرت یا کرم هیلتوس

0

آفت کرم بلال ذرت یا کرم هیلتوس یکی از مهمترین آفات ذرت می باشد.این آفت دارای میزبانان دیگری مانند گوجه فرنگی، پنبه، لوبیا، کاهو، بادمجان، خیار، هندوانه، سیب زمینی و … نیز می باشد.

این آفت در آب و هوای گرم یا نیمه گرمسیری بیشتر فعالیت داشته و موجب خسارت می شود. حشره کامل هلیوتیس پروانه ای با بال های زرد مایل به خاکستری، تخم های کروی و به رنگ زرد و شفیره قهوه ای رنگ می باشد.

مشخصات ظاهری کرم بلال ذرت

بالهای جلویی زرد مایل به خاکستری یا مایل به سبز روشن با نوارهای نامنظم تیره بوده و حاشیه انتهایی آنها مجهز به لکه های تیره رنگ میباشد. روی هر یک از بالهای جلو یک لکه کوچک گرد به رنگ سیاه و یک لکه لوبیایی شکل به رنگ تیره دیده میشود . بالهای عقبی سفید و دارای نوارها و لکه های تیره است.

طول لاروها در حداکثر رشد به ۴۰ میلیمتر میرسد. رنگ آنها متغیر بوده اما اغلب به رنگ سبز با خطوط تیره و روشن در طول بدن هستند. شفیره به رنگ قهوه ای، و در خاک و درون گهواره گلی تشکیل میشود. تخمها نیم کروی، اغلب به شکل مجتمع و به رنگ زرد روشن می باشند.

آفت کرم بلال ذرت

زیست شناسی کرم بلال ذرت

اﯾﻦ آفت (corn earworm) در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل در آب و ﻫﻮای ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی و ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﻓﻌﺎل می باشد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ افزایش عرض جغرافیایی ( آب و هوای سردتر) فعالیت آن ها به ماه های تابستان محدود می شود.

ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ می باشد.

ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﻞ کرم بلال ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ از یک ﺗﺎ ۷ ﻧﺴﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. و ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﯾﮏ ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ۳۰ روزه ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. زمستان گذرانی این افت به صورت شفیره در خاک می باشد.

نحوه خسارت هلیوتیس

خسارت این آفت توسط لارو بوده که از برگ های پرچم و گل آذین نرو ماده و از ابریشم تغذیه کرده و در گرده افشانی تداخل ایجاد می کنند. 

با ادامه روند خسارت کرم هلیوتیس باعث کاهش عملکرد یا کیفیت محصول ذرت می شود.

مناطق انتشار

از ﻣﻨﺎﻃﻖ ذرت ﮐﺎری اﺻﻔﻬﺎن، دزﻓﻮل، ﻗﺰوﯾﻦ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﻐﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اما اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺖ ذرت ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارد.

میزبان

اﯾﻦ ﺣﺸﺮه دارای داﻣﻨﻪی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وﺳﯿﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ رو از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮم ﻣﯿﻮه ی ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ و ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ، ﮐﻠﻢ، ﻃﺎﻟﺒﯽ، ﮐﺮم ﻏﻮزه ی ﭘﻨﺒﻪ ﻧﯿﺰ گفته می شود. ﻋﻼوه ﺑﺮ ذرت و ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺧﺮﺑﺰه، ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ، ﺧﯿﺎر، ﺑﺎدﻣﺠﺎن، ﮐﺎﻫﻮ، ﻟﻮﺑﯿﺎ، ﻫﻨﺪواﻧﻪ، ﺧﺮﺑﺰه، ﺑﺎﻣﯿﻪ، ﻧﺨﻮد، ﻓﻠﻔﻞ، ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ،ﮐﺪو ﺗﻨﺒﻞ ، ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﺒﺰ، اﺳﻔﻨﺎج، ﮐﺪو، ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ، و ﻫﻨﺪواﻧﻪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ می‌کند.

سایر مطالب:

آفات و بیماریهای ذرت و چگونگی کنترل آن ها

راههای کنترل و مدیریت کرم بلال ذرت

استفاده از ﺗﻠﻪﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺖ در مزرعه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽگردد.

کنترل زراعی

ﮐﻨﺘﺮل زراﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺨﻢ ﻋﻤﯿﻖ و ﯾﺦ آب زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ می باشد زیرا این افت زمستان را در خاک سپری می کند. همچنین استفاده از ارقام مقاوم.

کنترل بیولوژیک

کنترل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ این آفت با استفاده از زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﺗﺮﯾﮑﻮﮔﺮاﻣﺎ و ﺑﺮاﮐﻮن، ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و زمان مناسب کنترل افت می باشد. همچنین استفاده از خشره کش بیولوژیکی Bacillus thuringiensis (Bt) (باکتری باسیلوس تورنجینسیس) است.

کنترل شیمیایی

براساس ﭘﯿﺶآﮔﺎﻫﯽ و ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﯽﺗﻮان از ﺣﺸﺮهﮐﺶ های ﻓﻮزاﻟﻦ % ۳۵ EC ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۳ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر و ﺗﯿﻮدﯾﮑﺎرب % ۸۰ DF ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۰/۷۵ تا ۱ کیلوگرم در هکتار ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ آﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده نمود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )