مراحل هرس کردن درخت گیلاس

0

هرس کردن درخت گیلاس یکی از مهمترین مرحله پرورش و نگهداری از درختان گیلاس می باشد . با وجود اینکه اهداف تربیت و هرس درختان به مرور زمـان تغییـرات کمـی داشـته است، نیاز توجه به هرس و تربیت بـه شـکل فزاینـده ای افـزایش یافتـه اسـت.

هرس کردن درخت گیلاس

تولیـد کنندگان گیلاس برای تولید محصول قابـل رقابـت در بـازار جهـانی، سـعی زیـادی در افزایش اندازه و کیفیت میوه دارند.

امروزه با توجه به این که نیروی کـارگر نـسبت بـه گذشته کمتر در دسترس بوده و گرانتر نیز می باشد، همـه تـلاشهـا بایـستی معطـوف نگهداری آسان درخت، افزایش کیفیت میـوه و سـهولت برداشـت باشـد.

یـک سیستم تربیت خوب، یک اسکلت خوب را فراهم میکند که در نتیجـه اهـداف مـذکور را نیـز تامین خواهد نمود.

هرس کردن درخت گیلاس

مسائل مهم مربوط به تربیت در باغات گیلاس

رشد بیش از حد درختان :

درختان گـیلاس دارای عـادت رشـد عمـودی بـوده، بسیار بزرگ و قوی هستند. در صـورتی کـه هیچگونـه تربیت روی درختـان صـورت نگیرد، شاخه های بلند با تعداد زیادی شاخه های فرعی تولید می کنند. ایـن ویژگـیهـا مدیریت باغات گیلاس را دچار مشکل و تولید میوه را محدود میکند.

تاخیر در باردهی :

با انجام تربیت و هرس میتوان اندازه درخت را کنترل نمـود. همچنین هرس باعث میشود که درختان گیلاس شاخه های زیاد و نزدیک به هم تولیـد کنند. هرس، خصوصاً در سرشاخه های در حال خواب با سوق دادن درخت بـه سـمت رشد رویشی بیشتر، تمایل به تاخیر تولید میوه را در درختان جوان تحریک میکنـد.

در وضعیت هرس معمولی، بیشتر ارقام گیلاس روی پایه های استاندارد بـه نـدرت قبـل از سال پنجم و ششم میوه تولید میکننـد. عـلاوه بـر ایـن، عوامـل دیگـری مثـل عمـق و حاصلخیزی خاک یا تغذیه برگی که سرعت رشد درخت را افزایش مـیدهنـد موجـب تمایل به تاخیر در آغاز گل انگیزی میشوند.

زاویه انشعاب شاخه :

درختان گیلاس تمایل به تولید شاخه های با زاویه انشعاب کم دارند. در این حالت باردهی دیرتر صورت گرفته و احتمال شکسته شدن شاخه هـا نیـز بیشتر است.

پایه های پاکوتاه و زودبـارده :

پایه های پاکوتاه و زودبـارده مثـل Gisela 6, Gisela 5 و Gisela12 بعضی خصوصیات منفی درختان گیلاس میتواند کاهش یابد. با استفاده از این پایـه هـا درختان در سال سوم شروع به باردهی میکنند.

اندازه درختان راحتتر کنترل میشود و شاخه ها به طور طبیعی زاویه بازتری به خود میگیرند.

درشتترین و بهترین کیفیت میوه گیلاس، روی شاخه های فـصل رشـد قبلـی و روی اسـپورهای ۱-۳ سـاله تولیـد میشوند. بنابراین هدف یک مدیر باغ باید رشد تعداد زیادی شاخه های جدیـد ۲۵-۳۰ سانتیمتری بر روی درخت و تولید اسپورهای جدید باشد.

فواید هرس کردن درخت گیلاس

  • فرم دهی و تربیت درخت
  • تعادل میان ریشه ها و شاخه ها
  • نور گیر مناسب برای درخت و تهویه بین شاخه ها
  • افزایش عمر مفید درخت

سایر مطالب:

مزایای هرس باردهی پسته

دلایل مرگ درختان گیلاس

مزایای انجام هرس باردهی انگور

مراحل هرس درخت گیلاس بعد از کاشت

سه مرحل اول ، در فصل زمستان می باشد که باید انجام گیرد .

۱ – سال اول کاشت :

نهال گیلاس باید تا ارتفاع ۱۰۰ سانتی متری از خاک هرس شود .

۲ – سال دوم کاشت :

دو شاخه فرعی از بالای محل جوانه ای که به سمت خارج از درخت است را حذف کنید .

۳ – سال سوم کاشت :

در این سال مانند سال قبل ، شاخه های فرعی را از بالای جوانه و به سمت خارج درخت قطع کنید ، در این حال درختی خوش فرم و قوی را پرورش می دهید .

۴ – سال چهارم کاشت :

این مرحله در فصل تابستان صورت می گیرد .

در اواخر فصل تابستان برای تحریک و رشد بهتر و شکوفه های زیادتر در سال بعد ، این هرس صورت می گیرد .

۵ – سال پنجم کاشت :

این هرس در فصل پاییز صورت می گیرد .

شاخه های خشکیده و آلوده و زائد را حذف نمایید .

۶ – سال ششم کاشت :

این هرس در فصل زمستان صورت گرفته و در حجم کم اتفاق می افتد .

این امر موجب افزایش باردهی و کیفیت بهتر محصول خواهد شد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )