عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما

0

عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما یکی از مشکلاتی است که طی سال های اخیر باعث بروز خسارات زیادی به محصول خرما شده است. میزان خسارت این عارضه در نخلستان های مناطق آلوده گاها تا ۸۰ درصد رسیده است.

عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما

این عارضه در چند ساله اخیر یکی از مهمترین معضلات تولیدکنندگان خرمای کشور بویژه در مناطق عمده تولید آن شامل استانهای کرمان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان وبلوچستان و فارس بوده و خسارت قابل توجه و اقتصادی به این محصول وارد نموده است.

میزان خسارت عارضه در نخلستانهای مناطق آلوده ودر سالهای مختلف از صفر تا ۸۵% در نوسان بوده است. اکثریت ارقام مرغوب و تجاری کشور نظیر مضافتی، خاصی، کبکاب، مرداسنگ، برحی و استعمران نسبت به این عارضه حساس هستند.

عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما

علایم عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما

بارزترین علایم ظاهری این عارضه شامل پژمردگی ناگهانی میوه ها و خوشه های خرما در زمان تبدیل میوه از مرحله خارک به رطب و نهایتاً خشکیدگی میوه ها و خوشه های آلوده است.

ظهور نوارهای قهوه ای رنگ روی قسمت فوقانی یا گاهاً تحتانی دم خوشه در برخی ارقام ضمناً هیچ گونه علائمی روی برگ، تنه و تاج درختان آلوده مشاهده نمی گردد.

بروز این علایم معموال همزمان باافزایش دمای هوا، کاهش رطوبت نسبی و وزش بادهای گرم و خشک اتفاق میافتد. پژمردگی سریع و ناگهانی میوه‌ها در طی مدت ۳ -۲ روز و خشکیدن تمامی آنها طی مدت ۱ تا ۲ هفته اتفاق میفتد.

عوامل موثر در مدیریت عارضه در نخلستان

۱.آبیاری

درخت خرما جزو درختان مقاوم به شوری است و اگر شوری آب آبیاری کمتر از ۳۰۰۰میکرو موس بر سانتیمتر باشد برای درخت خرما مناسب است.

تأمین آب کافی جهت آبیاری و رعایت دور آبیاری در مدیریت عارضه تاثیر زیادی داشته و هرگونه کمبود آب و تغییر در دور آبیاری موجب وارد شدن تنش به گیاه شده و شدتعارضه افزایش می‌یابد.

مدیریت صحیح آب بویژه در دوره بحرانی ایجاد عارضه (تیرماه لغایت نیمه اول شهریور بسته به رقم و منطقه) تأثیر بسزایی در کاهش خسارت عراضه دارد. آبیاری با دوره ۷ – ۴ روز (حدود ۹۴ درصد از نخلستان های کشور با روش سطحی، آبیاری می‌شوند) بسته به شرایط خاک و منطقه ضروری است.

۲.تغذیه

خاک‌هایی با شوری کمتر از ۴ دسی زیمنس بر متر برای کاشت خرما مناسب هستند. با تغذیه مناسب توان درخت در مقابله با شرایط نامناسب محیطی باال رفته و در نتیجهخشکیدگی خوشه خرما نیز کاهش می‌یابد بنابراین ضروری است تغذیه متعادل و بهینه بر اساس آزمون خاک انجام شود.

۳.عملیات هرس و بهداشت نخلستان

انجام عملیات به باغی یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش شدت عارضه می باشد. ضروریاست انجام عملیات هرس برگ ُ های خشک، دمخوشههای باقیمانده، هرس دمبرگ و حذفپاجوشها به منظور اجرای اصول صحیح باغداری تا انتهای بهمنماه انجام گردد.

۴.مدیریت آفات و بیماریها

الزم است مبارزه با آفات و بیماریهای رایج هر منطقه )کنه، سوسک شاخدار،زنجرک، پوسیدگی گل آذین و…( به موقع و بنحو مطلوب بسته به هر منطقه انجام گردد.

۵.پوشش خوشه ها

بررسیها نشان میدهد پوشش حصیری یا پارچه متقال در کاهش شدت عارضه و افزایشکیفیت میوه مؤثر میباشد.پوشش خوشهها اواخر مرحله خارک انجام گردد.

پوشش خوشهها عالوه بر تأثیر در کاهش عارضه سبب افزایش کیفیت محصول شده وخسارت پرندگان، زنبور و طوفان شن و جذب گرد و غبار را کاهش میدهد و موجبکاهش جمعیت کنه روی خوشههای دارای پوشش میگردد.

۶.میانه کاری نخلستان

یکی دیگر از عوامل مهم در تعدیل شرایط اقلیمی و حفظ رطوبت نسبی نخلستان میانه‌کاری باغ با گیاهانی مانند یونجه و سورگوم میباشد. در صورت تامین آب کافی میانه‌کاری تأثیربسزایی در کاهش شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما دارد.

۷.احداث بادشکن

عالئم عارضه در درختان حاشیه باغ که بیشتر تحت تاثیر تغییرات محیطی از جمله بادهایگرم هستند شدیدتر است. بنابراین با احداث بادشکن امکان تعدیل شرایط محیطی و کاهشاثر بادهای گرم فراهم شده و موجب کاهش شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما میگردد.

ضروری است احداث بادشکن با توجه به جهت وزش بادهای گرم در هر منطقه در اطرفنخلستان و با درختان سازگار با شرایط محیطی هر منطقه انجام شود.

سایر مطالب:

بیماری لکه برگی خرما ،علایم و چگونگی کنترل آن

مهم ترین آفات و بیماری های خرما

راههای کاهش و کنترل خسارت خشکیدگی خوشه خرما:

۱- پوشش سبد حصیری در اوایل مرحله تغییر رنگ خرما تأثیر به‌ سزایی در کاهش شدت خسارت عارضه خشکیدگی خوشه خرما دارد.۲- تنک خوشه خرما در زمان گرده‌افشانی (حداقل یک سوم نوک خوشچه).

۳- میانه‌کاری در نخلستان با محصولاتی نظیر یونجه و سورگوم.

۴- تغذیه درختان خرما با کودهای پتاسیم، فسفر و کلسیم دار بر اساس آزمون خاک سالیانه.

۵- رعایت مدیریت آبیاری مهم بوده و توصیه می گردد. در خاکهای شنی هر ۷روز یکبار و در خاکهای متوسط هر ۱۰ روز یکبار آبیاری صورت گیرد. جهت کاهش شدت عارضه این مدیریت آبیاری باید از اول اردیبهشت ماه هر سال اعمال گردد.

۶- جهت اقزایش ظرفیت نگهداری آب خاک ، مصرف کودها ی حیوانی  پوسیده به میزان ۴-۳ فرغون به ازاء هر درخت هر دو تا سه سال یکبار صورت گیرد.

لازم به ذکر است کود حیوانی در بهمن به همراه کودهای فسفره و پتاسه بصورت ردیفی در محدوده سایه اندازه درخت مصرف و زیر خاک گردد.

۷- احداث بادشکن در اطراف باغ بسیار مهم بوده و باعث کاهش اثر بادهای گرم بر شدت این عارضه می گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )