کم آبیاری چیست و چگونه آن را مدیریت کنیم ؟

0

کم آبیاری نوعـی از مدیریت آبیاری می‌باشد که طـی آن در زمان های معینی از فصل رشد (زمانی که گیاه احتیاج کمتری به آب دارد) آب کمتری در اختیار گیاه قرارمی گیرد.

کم آبیاری چیست؟

این روش آبیاری، یک راه مدیریتی مهمـی برای تعدیل شرایط تنش آبی است. این روش در زمانـی کاربرد دارد، کـه حساسیت گیاه به تنش آبی کم می‌باشد و آب موجود برای دستیابی به حداکثـر محصـول ناکافی می‌باشد.

کم آبیاری

در نهالستان ها، هدف اصلی به حداکثر رساندن سرعت رشد درخت می‌باشد. به همین علت اجتنـاب از هرگونـه کم آبیاری و حتی کم آبیاری ملایم است. برای همین رو محدودکـردن آبیاری برای درختان بالغ استفاده می‌شود. و برای نهالستان ها قابل توصیه نیست.

سایر مطالب:

مدیریت آبیاری پس از کاشت نهال

مدیریت کم آبیاری

کم آبیاری یا آبیاری درختان میوه با مقـدار کمتر از نیاز آبی در شرایط کم آبی باعث بروز مشکلاتی در خصوصیات کمی و کیفی میوه و سلامت درختان می شود.

با این حـال برخـی از مراحل رشد در مقایسه با سایر مراحل حساسیت کمتری به تنش آبی دارد.

به همین علت در این مراحل می توان آبیاری را کاهش داد، بدون اینکه خسارت زیادی به درخت و میوه آن وارد شود، ولی این کاهش آبیاری به نوع رقم، بافت و عمق خاک، شرایط اقلیمی و سامانه آبیاری بستگی دارد

در واقـع کم آبیاری در گونه های مختلف درختان میوه از نظر مدیریتی، متفـاوت می‌باشد و تأثیرات مختلفـی را بر روی خصوصیات کمی و کیفـی درخت و محصول می‌گذارد.

مدیریت کم آبیاری در هسته داران

درختـان میوه هسته دار دارای سه مرحلـه رشد می‌باشند.

  • مرحلـه اول مرحلـه تقسیم سلولی است. در این مرحلـه رشد میوه سریع است.
  • مرحلـه دوم کـه مرحلـه سخت شدن هسته می‌باشد، رشد میوه کنـد می شود.
  • مرحله سوم مرحله افزایش حجـم میوه بوده و مرحله بزرگ و آبدارشدن آن می‌باشد

این درختان در مراحل رشد سریع میوه (مرحله اول و مرحله سوم) به تنش آبی بسیار حساس هستند. و در این مراحـل نیاز یه آبیاری کامـل دارنـد. در مرحله دوم رشد میوه کنـد است و میوه یرای جذب مـواد غذایی یا شاخه ها و برگ ها رقایت نمی کند. در این زمـان شاخه ها به سرعت رشد می کنند و گسترش تـاج یه حداکثر خود می رسد.

مرحلـه دوم رشد میوه فرصتـی را ایجاد می‌کند تا قدرت رشد درخت یا آبیاری محـدود و بدون آسیب به رشد میوه کاهش پیدا کند. فایده دیگـر چنین کاری این می‌باشد که کم آبیاری تـاج درخت را کوچکتـر می کند و تاج کوچکتـر یه افزایش نفوذ نور منجر می شود

بنابراین در درختـان میوه هسته دار یا توجه به زمان رسیدن میوه، کم آبیاری در دو مرحله:

  • شامل مرحله دوم رشد میوه (مرحله سخت شدن هسته)
  • دوره پـس از برداشت

 در دوره رشد سریع میوه (مرحلـه اول) و مرحله بزرگ و آب دارشدن آن (مرحله سوم رشد میوه) که دوره بحرانـی یه تنـش آبیاری است، باید آبیاری به طـور کامـل و براساس صورت گیرد.

مزایای کم آبیاری

  • افزایش کارایی مصرف آب به علت مصرف کمتر آب
  • کاهش هزینه‌های جاری آبیاری و آب بها
  • افزایش سطح زیر کشت آبی با آب مازاد
  • کم آبیاری سبب بهتر شدن کیفیت برخی از محصولات می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )