چگونگی کنترل علف هرز پیچک صحرایی

0

علف هرز پیچک صحرایی  Convolvulus arvensis یکی از علف های هرز مهم برای مزارع و باغ های ایران می‌باشد. علفکش ها با دوزهایی که اغلب توصیه شده اند، نشان دهنده عدم کنترل کافی این علف هرز می باشد.

علف هرز پیچک صحرایی

مدیریت ضعیف علف های هرز در باغ های  ایران باعث غلبه بیشتر علف های هرز چند ساله در باغ ها شده است. در باغ ها کمتر با علف های هرز یکساله برخورد می کنیم. پیچک صحرایی علف هرز چند  ساله است، که ریشه و ریزوم گسترده ای دارد.

در  تمام  باغ های  ایران  انتشار  دارد.  این گیاه چند ساله  با  انشعابات  چوبی  رونده ای که  تولید می‌کند.  از  درختان  بالا  رفته،  و با آن ها  در گیر شده، و توسط سایه افکنی و جذب آب و مواد غذایی با درختان رقابت می کند.

ریشه عمیقی دارد که انشعابات جانبی زیادی  را ایجاد می کند، و تا حدود ۳ متر امکان دارد پایین برود.  عدم کنترل آن ممکن است باعث تغییر شکل گیاه شود.

علف هرز پیچک صحرایی

زمان استفاده از پیچک صحرایی

زمان استفاده از علفکش در سال،  به فاکتورهای  مانند مرحله  رشدی  گیاه  و  میزان  بارندگی  یا  رطوبت  خاک  بستگی دارد. که در زمان کنترل پیچک باید مورد توجه قرار گیرد.

برای تاثیر علفکش، علفکش باید از طریق شبکه ریشه و ریزوم پیچک حرکت کند تا بتواند جوانه های ریشه را از بین برده، و از رشد انتهایی آن جلوگیری کند.

وقتی ذخایر ریشه در کمترین مقدار باشد، مواد غذایی جدیدی که توسط برگ ها تولید می شوند، به سمت پایین حرکت می کنند.

برای همین استفاده از علفکش برای پیچک قبل و یا بعد از این مرحله معمولا  فقط رشد انتهای برگ را از بین برده، بدون اینکه به ریشه ها منتقل شود.

حتی مقادیر زیاد علفکش نیز در این مرحله موثر نمی‌باشد، زیرا ممکن است رشد انتهایی را خیلی سریع از بین ببرد و از حرکت علفکش به سمت ریشه جلوگیری کند.

بهترین زمان استفاده از علفکش

علفکش ها در دو زمان یکی اوایل پاییز زمانی که گیاه تمام مواد انرژی زای خود را قبل از خواب زمستانه به ریشه ها منتقل کرده. و زمانی که علفکشها با مواد فتوسنتزی به ریشه ها منتقل می شوند یعنی درست قبل و یا در حال شکوفه دهی روی علف های هرز چند ساله موثر هستندتوصیه شده است.

برای کنترل پیچک، علفکش را در زمانی که حرکت علفکش به طرف ریشه بیشترین مقدار است، یعنی از اوایل شکوفه دهی تا شکوفه دهی کامل باید استفاده شود. در این زمان کربوهیدرات های ریشه در کمترین مقدار هستند.

مشاهده شده که استفاده ۴/۳ یا ۲/۴ کیلوگرم گلیفوسیت (گلایفوزیت) در هکتار در مرحله کامل شکوفه دهی یا اوایل مرحله بذردهی بر روی کنترل پیچک موثر می‌باشد.

به خصوص اگر آن منطقه ۲ تا ۳ هفته بعد شخم زده نشود. تکرار استفاده در پاییز بر روی آن هایی که رشد مجدد دارند، امکان دارد، برای کنترل کامل موثر واقع شود.

پیچک در اوایل بهار از ریشه هایش  رشد  می کند و اغلب انتقال مواد غذایی از پایین به سمت بالا می‌باشد. وقتی رشد قسمت هوایی زیاد است، انتقال از ساقه به سمن پایین یعنی ریشه می‌باشد.

استفاده از علفکش باید در این زمان باشد. همچنین در این مرحله ساقه های کاملا رشد کرده، و سطح زیادی دارند تا مواد شیمیایی را جذب کنند. با ۴/۳ کیلوگرم در هکتار رانداپ 63 تا ۶۸% کنترل پیچک صورت می گیرد.

دلیل تاثیر رطوبت خاک در کنترل پیچک صحرایی

میزان رطوبت خاک روی میزان تاثیر علفکش هایی که برای کنترل پیچک استفاده شده ، اثر دارد، مشاهده شده اگر پیچک در استرس خشکی باشد مقاومت آن به علفکش ها بیشتر می شود.

شاید به این علت که خشکی و یا سرما باعث می شود که گیاه به حالت خواب و یا شبیه حالت خواب برود.. تحت شرایط خشکی در بهار می توان علفکش را دیرتر استفاده کرد.

مطالب مرتبط:

راههای تشخیص علف هرز از جوانه گیاه اصلی

علف های هرز مزرعه ذرت و مبارزه با آن ها

انواع علف‌های هرز و راه‌های مبارزه با آنها

 دلیل تاثیر کم علفکش ها در زمان خشکی خاک مخصوصا برای علفکش هایی که روی شاخه و برگ استفاده می شود، مشخص است:

  • کمی سطح برگی
  • کوتیکول ضخیم با واکس زیاد،
  • کندی مراحل بیولوژیکی و کم بودن نسبت برگ به ریشه در شرایط کم آبی
  • جهت عمودی برگ در حالت استرس باعث می شود که علفکش از برگ پایین بیفتد

پیچکی که در استرس خشکی باشد و پیچکی که از بذر سبز شده است (بر خلاف آن ها که از ریزوم سبز می شوند)  به  گلیفوسیت (گلایفوزیت) خیلی مقاوم هستند.

به طوری که ۲۴/۲ کیلوگرم در هکتار گلیفوسیت در شرایط کم آبی۲۴ درصد پیچک را کنترل، در صورتی که در شرایط مرطوب کنترل تا ۶۱ درصد بوده است.

کنترل پیچک صحرایی

کنترل پیچک در باغی که پیچک بطور به صورت لکه ای رشد کرده:

علفکش رانداپ (گلیفوسیت SL 41%) به میزان ۴ درصد ( ۴ میلی لیتر علفکش در ۱ لیترآب) به اضافه سولفات آمونیوم به میزان ۳ درصد (۳ گرم در ۱ لیتر آب).

کنترل پیچک در باغی که پیچک به صورت وسیع رشد کرده :

علفکش رانداپ (گلیفوسیتSL 41%) به میزان ۸ لیتر در هکتار به اضافه ۸ کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم. میزان آب مصرفی برای این سمپاشی ۳۷۱ لیتر در هکتار باید استفاده گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )